Регистрација

Најава

Заборавена лозинка

Доколку сте ја заборавиле лозинката, Ве молиме внесете ја Вашата емаил адреса на која ќе Ви биде испратен линк за ресетирање на истата.


Побарај совет

Ве молиме најавете се за да побарате правен совет.
Доколку немате кориснички профил кликнете на Регистрација.

Најава

Регистрација

За да побарате совет Ве молиме да се регистрирате. Регистрација е брза, едноставна и истата има цел за заштита од спам. Внесените податоците се строго доверливи и не се споделуваат со трети страни.

Наши анализи, истражувања, кампањи и извештаи

Прашања што ги анализираме и истражуваме

Собирањето на податоци засновани на потребите на граѓаните и обезбедување на докази за олеснување на пристапот до правда е една од целите на која работиме со цел да обезбедиме еднаков пристап до правда. Потточно, со цел олеснување на пристапот до правда за жените што претрепеле семејно насилство анализираме повеќе невралгични прашања што го то отежнуваат  разрешувањето на овој проблем од страна на жените, вклучувајќи гои постапувањето на различни професионални структури по случаите на смејно насилство.

  • Правото на ослободување од судски трошоци на жените што претрепеле семејно насилство
  • Правото на издршка на децата на жените што претрепеле семејно насилство
  • Законско уредување на семејното насилство и негова усогласеност со инструментите за човекови права
  • Постапување на надлежните институции по случаите на семејно насилство
  • Постапување на судовите по случаите на семејно насилство

Кампањи

Негативниот тренд на усвојување на закони и политики, без притоа да создадат основни услови за нивно спроведување во пракса и фактичко уживање на законски гарантираните права од страна на граѓаните опстојува со години. Ова беше потврдено со усвојувањето на новиот Закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство, за чие спроведување не беа обезбедени потребните буџетски средства.

Како резултат на ваквата состојба се поочигледни се сериозните системски недостатоци, како што се отсуството на превентивни активности за подигање на свесноста на јавноста во однос на природата на насилство врз жените и законските механизми за заштита; недостатокот на почетна и континуирана обука за практичарите од ЦСР, полиција, судовите, здравствените установи и други за работа со жени кои претрпеле семејно насилство; несоодветното постапување и заштита на правата на жените; неефективна истрага и изрекување на поблаги, воглавном условни осуди за сторителите на семејно насилство.

Поради ова ЕСЕ постојано обрнува внимание на подигање на јавната свесност за прашањето на семејно насилство и со тоа придонесува кон зголемување на степенот на препознаеност на овој вид на насилство. Особено внимание обрнување на подигање на степенот на информираност за можностите на заштита на жените што претрепеле семејно насилство и овозможување на различни начини за обезбедување на правни совети и заштита, како што е и Побарајсовет.мк.

Подеднакво внимание посветување и на подигање на степеност на познавања на практичарите што работат на случаите на семејно насилство.

  • Камапањи за подигање на свесноста за семејното насилство
  • Камапањи за запознавање на практичарите за начинот на постапување по случаите на семејно насилство

Извештаи кон тела за човекови права по однос на прашањето на семејно насилство

Зајакнувањето и практикувањето на човековите права, особено женските човекови права, е важно за постигнување на отворено и одговорно општество. Нашите цели за еднаквост и правичност ги постигнуваме преку вршење контрола на спроведувањето на човековите права. Преку механизмите за следење на човековите права, со инструментот на подготовка на извештаи во сенка, служиме како коректив на неправилната дисперзија на правата на жената. Препораките што се подготвени во извештаите претставуваат основа за операционализација на идните активности на полето на унапредување на човековите права, особено женските човекови права. На овој начин, преку нашите препораки, придонесуваме кон промена и подобрување на законодавството, политиките и воопшто состојбата, а со цел ефективна и еднаква дистрибуција на човековите права.

Во овие извештаи во сенка задолжително даваме осврт во однос на состојбите на семејно насилство во земјата. Република Северна Македонија меѓудругото има обврска за спроведување на тнр Истанбулска конвенција, односно Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство на Советот на Европа за чие спроведување подготвивме и поднесовме извештај во 2022 година.